Tarieven

JO-Delft heeft voor 2021 een contract afgesloten met de tien gemeenten binnen de regio Haaglanden (H10). Dit betekent dat het dyslexieonderzoek, dyslexiebehandelingen en de behandelingen binnen de generalistische basis ggz (gbggz) worden vergoed door de gemeenten, mits deze voldoet aan de voorwaarden.

Voor de gbggz gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een geldige verwijzing van uw huisarts, medische specialist of het wijkteam nodig, die in het dossier wordt bewaard. Ook dient u uzelf te kunnen legitimeren (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
  • in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.
  • In het intakegesprek zal bekeken worden of de hulpvraag past bij het aanbod van JO-Delft. Is dat niet het geval, dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts. Deze beslist of u vervolggesprekken kunt krijgen binnen de huisartsenpraktijk (bij de POH GGZ of bij de huisarts zelf).

Voor dyslexiezorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw kind basisonderwijs volgt en maximaal 12 jaar is;
  • Uw kind twee periodes van minimaal zes maanden intensieve begeleiding heeft gekregen voor technisch lezen en spelling (op school).
  • Uw kind, ondanks de geboden begeleiding, op drie achtereenvolgende meetmomenten E(V-)-scores blijft halen op technisch leesgebied óf D(V)-scores behaalt in combinatie met E-scores op spellinggebied.
  • De problemen met technisch lezen en spelling niet door andere factoren worden veroorzaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan spraak-/taalproblemen, concentratieproblemen of algemene leermoeilijkheden.

Dyslexiebehandeling wordt vergoed als er uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) volgens de richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Directe en indirecte tijdsbesteding:

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het behandeltraject
ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:

  • digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden
  • uitwerken vragenlijsten, diagnostiek en onderhouden contact
  • overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc.

Wachtlijst

Er is momenteel geen wachtlijst.

Schuiven naar boven