Kwaliteitsstatuut JO-Delft

Format kwaliteitsstatuut GGZ-instelling inclusief checklist

Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut. De checklist met toetsingscriteria is in dit document per vraag in rood aangegeven. Als door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de checklist voorwaarden, zal diens kwaliteitsstatuut goedgekeurd worden. De schuine tekst tussen haken [tekst ] geeft aan waar de gebruiker gegevens in kan vullen in het format. Een O geeft aan dat de zorgaanbieder een of meerdere antwoorden kan aanvinken.

I. ALGEMENE INFORMATIE

1. ALGEMENE GEGEVENS

– aanbieder

-Naam instelling: JO-Delft

-Hoofd adres: Zuidwal 37, 2611 DD Delft

-Contactgegevens: nancy@jo-delft.nl nancyy@jo-delft.nl

-Website: www.jo-delft.nl

-KvK: 71747362

-Naam regiebehandelaar: Nancy Trebels-Toet

-BIG-registratie: 19916181425

-AGB-code persoonlijk: 94013291

2. CONTACTGEGEVENS

-Naam: Nancy Trebels-Toet

-Emailadres: nancy@jo-delft.nl

-Telefoonnummer: 06-24880804

3. BESCHRIJVING ZORGAANBOD EN PROFESSIONEEL NETWERK:

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij JO-Delft terecht: dyslexie, ADHD, autisme, depressie en stemmingsstoornissen, angststoornissen, PTSS/traumaproblematiek.

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-registraties van regiebehandelaren):

Naam: Nancy Trebels-Toet

BIG-registratienummer: 19916181425

Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijken

Sociaal wijkteam

Collega psychologen en psychotherapeuten

Ggz-instellingen

4. AANBOD

x de generalistische basis-ggz en vergoede dyslexiezorg

O de gespecialiseerde ggz

5. STRUCTURELE SAMENWERKINGSPARTNERS

JO-Delft werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten /cliënten/patiëntenzorg samen met:

-Buro Leerlingenhulp:

Regiebehandelaar Cedie Sijben (orthopedagoog-generalist)

BIG-registratienummer: 14828000000

Regiebehandelaar Heidi van der Panne-Dirks (orthopedagoog-generalist)

BIG-registratienummer: 94650000000

-Kinderpraktijk Delft

Regiebehandelaar Ellen van Maanen

BIG-registratienummer: 39909160625.

Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Diagnostiek en behandeling van onder “3. Zorgaanbod” genoemde aandachtsgebieden.

JO-Delft beschikt niet over een crisisdienst; hiervoor kunnen cliënten terecht bij de huisartsenpost. Er zijn geen specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst omdat de praktijk cliënten behandelt in de basis ggz die geen hoog risico op crises hebben.

II. ORGANISATIE VAN DE ZORG

6. ZORGSTANDAARDEN EN BEROEPSRICHTLIJNEN

De praktijk voldoet aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging: www.psynip.nl

7. DOSSIERVOERING EN OMGANG MET PATIËNTGEGEVENS

-Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

-In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

-Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

-JO-Delft levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op

geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:

Ja

8. KLACHTEN EN GESCHILLEN REGELING

patiënten kunnen met klachten over de praktijk over de behandeling terecht bij [naam en contactgegevens van klachtenfunctionaris] en de klachtenregeling is hier te vinden:

JO-Delft streeft ernaar om opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige diensten aan te bieden. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze diensten en over ons als organisatie.

Toch kunnen er dingen misgaan of anders lopen dan u had verwacht. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Klachten kunnen onder meer een behandeling, de administratieve organisatie, de communicatie, kosten etcetera betreffen. Het is van belang ons te laten weten waarover u niet tevreden bent. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken en herhaling van klachten voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de organisatie en onze diensten verbeteren op punten waar dat nodig blijkt te zijn. In alle gevallen zal uw klacht vertrouwelijk behandeld worden.

Voor minder ernstige klachten wordt u verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of per mail kenbaar te maken aan de behandelaar om te kijken of er op die manier een oplossing kan worden gevonden. Bij ernstige klachten, indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken of indien het overleg niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u een formele klacht indienen. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling, omdat de situatie die aanleiding gaf tot de klacht dan onvoldoende kan worden onderzocht.

Een klacht

Als u een klacht heeft, kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de direct betrokkene(n). Dit kan telefonisch of per mail. In de praktijk blijkt dat problemen op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze kunnen worden opgelost. Uw klacht wordt binnen 10 werkdagen in behandeling genomen.

Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.

U kunt ons het beste per mail bereiken:nancy@jo-delft.nl

Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van de klacht, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen.

De klachtenfunctionaris

Omdat het gaat om uw ervaringen is het over het algemeen belangrijk dat de klacht in uw eigen bewoordingen wordt overgebracht aan de betrokkene(n).

U kunt de klachtenfunctionaris schriftelijk inschakelen. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling. U wordt mogelijk nog benaderd om aanvullende informatie te verstrekken. Het kan ook zijn dat de betrokken behandelaar rechtstreeks contact met u opneemt en de klacht met u bespreekt. Verder kunt u de klachtenfunctionaris vragen om een schriftelijke reactie van de betrokkene(n).

De klachtenfunctionaris streeft ernaar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren. Als dit niet lukt, wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn u een reactie van haar mag verwachten. De inhoudelijke reactie van de klachtenfunctionaris ontvangt u, na eventueel telefonisch contact, (ook) op schrift.

We vragen u in de communicatie aan de klachtenfunctionaris de naam van het kind, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden, zodat we u kunnen bereiken. We vragen u in uw e-mail duidelijk te vermelden wat de kernpunten van uw klacht zijn en, indien van toepassing, welke oplossing u voor ogen staat.

De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via: info@jo-delft.nl

We hopen dat uw klacht is opgelost na het bespreken en afstemmen met de betrokkene(n) of na bemiddeling door de klachtenfunctionaris.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.

Als we er niet samen uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke jeugdombudsman. Geef in uw verzoek aan wat er precies is gebeurd en waar u ontevreden over bent. U kunt dit schriftelijk, online of mondeling doen. U kunt ook bellen maar dan vragen ze u uw klacht op te schrijven.

Voor de ombudsman is het meest efficiënt wanneer u het via deze website doet. Wanneer u zelf geen computer tot uw beschikking heeft kunt u daarvoor terecht bij de gemeentelijke Servicepunten. Zie voor een adres bij u in de buurt op de gemeentelijke website onder http://www.denhaag.nl/home/bewoners/werk-zorg-en-welzijn/to/Waar-vind-ik-een-Servicepunt.htm

Patiënten kunnen met geschillen over de behandeling terecht bij [Geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten] en de geschillenregeling is hier te vinden: [link naar website of upload van bestand]

De beroepsorganisatie waar de (regie)behandelaar van JO-Delft zijn aangesloten zorgt voor de (klachten- en) geschillen regeling. De beroepsorganisatie is het NIP.

III. HET BEHANDELPROCES-HET TRAJECT DAT DE PATIËNT IN MIJN PRAKTIJK DOORLOOPT

9. WACHTTIJD VOOR INTAKE EN BEHANDELING

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via [de link naar de website of upload van pdf] en kunnen deze telefonisch opvragen. De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en – indien het onderscheid van toepassing is – per zorgverzekeraar en per diagnose.

JO-Delft heeft geen wachtlijst. Indien er een wachtlijst ontstaat dan zal deze vermeld worden op de website.

10. AANMELDING EN INTAKE

De aanmeldprocedure is de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Aanmeldprocedure vergoede dyslexiezorg:

De screening van de dossier wordt gedaan door een medewerker van Team Jeugd van Delft Support. Zij hanteert hierbij de criteria zoals die zijn opgesteld in het PDDB 2.0. Na goedkeuring van de screener wordt de cliënt aangemeld bij de praktijk. Zodra het complete dossier gestuurd is en de gemeente akkoord heeft gegeven voor onderzoek zal er contact worden opgenomen met de ouders om afspraken te maken om het diagnostiektraject te starten. Na aanmelding van de cliënt door de medewerker van Delft Support wordt er binnen 3 werkdagen contact opgenomen met de ouders voor het maken van afspraken voor het diagnostiektraject. Het digitale dossier wordt opgesteld. In het cliëntdossier komen a.a de volgende persoonsgegevens en informatie:

-gegevens van de cliënt, ouders en evt derden

-datum van 1e contact en intake en verdere data en tijdstippen van afspraken

-toestemmingsformulier ouders

-verwijsbrief

-opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden

-korte werkaantekeningen

-verslagen, behandelplannen en evaluatie

Er vindt een intakegesprek plaats met de regiebehandelaar, ouders en kind. De intake is een kennismaking tussen cliënt en de praktijk. De cliënt en eventueel zijn naasten gaan na of de praktijk voldoet aan zijn of haar verwachtingen. De regiebehandelaar gaat in ieder na of zij of een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren, dat aansluit op de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Informatie uit het intakegesprek wordt opgenomen in het onderzoeksverslag en indien behandeling volgt in het behandelplan. Dit wordt gedeeld met de cliënt en daarna met de verwijzer. Als de diagnostiek start dan wordt het traject binnen 4 weken afgerond.

Aanmeldprocedure basis-ggz:

De aanmelding door de cliënt (of diens vertegenwoordiger) kan zowel telefonisch als per mail gedaan worden. De aanmelding komt terecht bij de regiebehandelaar die telefonisch contact opneemt. Bij het eerste contact komen oa de volgende zaken aan bod:

-reden van aanmelding

-screenen op mogelijke crisissituatie. Zo ja, dan worde de cliënt terugverwezen naar de verwijzer

-indien de hulpvraag niet passend is bij de expertise van de praktijk dan wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer of voorzien van een passend advies

-inplannen intake

Het digitale dossier wordt opgesteld. In het cliëntdossier komen a.a de volgende persoonsgegevens en informatie:

-gegevens van de cliënt, ouders en evt derden

-datum van 1e contact en intake en verdere data en tijdstippen van afspraken

-verwijsbrief

-toestemmingsformulier ouders

-opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden

-korte werkaantekeningen

-verslagen, behandelplannen en evaluatie

Bij het intakegesprek worden de klachten, omstandigheden en krachten geïnventariseerd. Middels een oplossingsgerichte gespreksvoering worden de klachten in beeld gebracht en besproken wat er allemaal al is gedaan om de klachten te verminderen en wat uitzonderingsmomenten zijn. Er wordt met een systemische bril naar de aanmeldreden gekeken. Daarnaast worden vragenlijsten gebruikt om de klachten en/of de problematiek van het kind beter in kaart te brengen. De intake is een kennismaking tussen cliënt en de praktijk. De cliënt en eventueel zijn naasten gaan na of de praktijk voldoet aan zijn of haar verwachtingen. De regiebehandelaar gaat in ieder na of zij of een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren, dat aansluit op de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Informatie uit het intakegesprek wordt opgenomen in het onderzoeksverslag als er diagnostiek volgt en indien gestart wordt met behandelen in het behandelplan. Dit wordt gedeeld met de cliënt en daarna met de verwijzer.

Binnen JO-Delft wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – indien JO-Delft geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

11. DIAGNOSE

De diagnose voor de behandeling wordt bij JO-Delft gesteld door:

Nancy Trebels-Toet, regiebehandelaar en gz-psycholoog

Tijdens een diagnostiektraject kunnen medebehandelaren betrokken worden bij het voeren van (intake/advies)gesprekken, de testafnames en het schrijven van een onderzoeksverslag. Dit gebeurt altijd onder supervisie van de regiebehandelaar waar tevens de eindverantwoordelijkheid ligt

12. BEHANDELING

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:

Het behandelplan wordt in JO-Delft in samenspraak met de cliënt opgesteld door de regiebehandelaar (Nancy Trebels-Toet, gz-psycholoog) of onder eindverantwoordelijkheid van de regiebehandelaar als er medebehandelaren betrokken zijn.

De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en-indien van toepassing en met toestemming van de patiënt-diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

De (regie)behandelaar is telefonisch, per mail of “face-to face”bereikbaar voor vragen over afspraken en over de behandeling. De regiebehandelaar werkt nauw samen met evt medebehandelaars. De samenwerking is in het zorgtraject verankerd in de vorm van Multi Disciplinair Overleg. Daarnaast is de regiebehandelaar ook beschikbaar voor tussentijds overleg met de behandelaar

De voortgang van de behandeling wordt binnen JO-Delft als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Bij start en einde van het traject zal er een ROM-meting plaatsvinden dmv afname van de SDQ.

De (regie)behandelaar evalueert periodiek en tijdig (mondeling) met de cliënt en eventueel diens naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. In het behandelplan is opgenomen welke periode hiervoor wordt gehanteerd. Hierbij zijn de uitgangspunten van gepast gebruik van toepassing.

Bij de vergoede dyslexiezorg kent het behandeltraject drie evaluatiemomenten. Na ieder evaluatiemoment vindt een tussenmeting/toetsing plaats en de resultaten hiervan worden met ouders, het kind en eventueel school besproken. Het kind krijgt een eigen rapport waarop de vorderingen vermeld staan.

In de schoolvakanties vinden in principe geen behandelingen plaats. In overleg met de behandelaar en ouders kan er voor gekozen worden om de behandeling een aantal keer op de locatie van de praktijk te laten plaatsvinden.  Na elke periode wordt getoetst en beoordeeld of de behandeling wel/niet wordt voortgezet. Als de behandeling langer duurt dan 40 weken wordt afgesproken wanneer de behandeling definitief stopt (meestal wordt er afgerond vóór een vakantieperiode). De maximale behandelduur is 12 maanden.

In de basis-ggz vindt er tijdens het behandeltraject minimaal 1 evaluatiegesprek plaats, afhankelijk van het aantal sessies.

Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Zie hierboven. Hoewel JO-Delft als richtlijn hanteert om om de 3 maanden te evalueren, is het vooral van belang dat zowel cliënt als behandelaar zich vrij voelt en initiatief neemt om een evaluatiemoment te vragen als daar behoefte aan is tijdens de looptijd van de behandeling.

De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen JO-Delft op de volgende manier gemeten:

De effectiviteit van de behandeling hangt samen met de beoordeling van de behandeling door de cliënt. JO-Delft gaat gebruik maken van een vragenlijst die inhoudelijk gebaseerd is op de outcome-criteria en vraagt cliënten en ouders na afloop van de behandeling naar hun waardering. Hen wordt gevraagd JO-Delft een rapportcijfer te geven van 1 tot 10 waarbij het cijfer aangeeft hoe nuttig deze hulp voor de cliënt was (1 = volkomen nutteloos, ik had er niets aan; 10 = uitstekend, ik heb er heel veel aan gehad).

13. AFSLUITING/NAZORG

De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:

Tijdens een eindgesprek wordt met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling besproken en de mogelijke vervolgstappen. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afsluitende brief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt. Als een vervolgbehandeling nodig wordt hierover advies gegeven aan de verwijzer. De vervolgbehandelaar wordt waar nodig geïnformeerd over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.

Als er na afsluiten van de behandeling sprake is van een terugval dan kan er in overleg met de verwijzer een heraanmelding gedaan worden.

Bij de vergoede dyslexiezorg zal er na een half jaar contact opgenomen gaan worden met de ouders om een afspraak te plannen voor een nameting. Er worden toetsen afgenomen om te bekijken of de behaalde behandelresultaten behouden zijn. Mocht er sprake zijn van een stagnatie of een achteruitgang, dan zullen er adviezen gegeven worden en indien nodig de mogelijkheid besproken worden voor particuliere begeleiding.

IV. ONDERTEKENING

Naam: Nancy Trebels-Toet

Plaats: Delft

Datum: 06-11-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb

ingevuld:

Ja

Schuiven naar boven